Sau khi trừng phạt Hect, Vaylor có vẻ thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm cổng hdmi không dây can thiệp vào chính trị. Nhưng mức giới hạn của ông phụ thuộc vào từng thởi điểm và do đó được quyết định dựa theo tình thế (chứ không phải theo hiến pháp). Hơn nữa, […]