Do Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chưa nói rõ là dự án của bạn thuộc loại công trình nào nên mình đưa ra ý kiến trên cơ sở dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thuộc loại Công trình dân dụng.
1. Nếu theo ước tính của bạn công trình khoảng 30 tỷ, như vậy chi phí tư vấn lập dự án <150 triệu đồng. Do đó đối với dự án của bạn có thể chỉ định thầu được (không cần thiết phải lập HSYC).
2. Khi bạn chọn được nhà thầu tư vấn lập dự án, bạn sẽ mời đơn vị đó đến thương thảo hợp đồng. Giá trong hợp đồng (tạm tính) bạn có thể dự vào 1 trong 2 cách sau:
+ Tham khảo giá của một dự án tương tự đã thực hiện để ký hợp đồng.
+ Bạn xác định khái toán dự án trên cơ sở suất đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sau đó dựa vào khái toán này để tạm tính chi phí tư vấn lập dự án theo tỷ lệ định mức quy định.
(Trước khi ký hợp đồng bạn cần làm tờ trình và kế hoạch đấu thầu trình cấp trên phê duyệt)

Do Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chưa nói rõ là dự án của bạn thuộc loại công trình nào nên mình đưa ra ý kiến trên cơ sở dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi thuộc loại Công trình dân dụng.
1. Nếu theo ước tính của bạn công trình khoảng 30 tỷ, như vậy chi phí tư vấn lập dự án <150 triệu đồng. Do đó đối với dự án của bạn có thể chỉ định thầu được (không cần thiết phải lập HSYC).
2. Khi bạn chọn được nhà thầu tư vấn lập dự án, bạn sẽ mời đơn vị đó đến thương thảo hợp đồng. Giá trong hợp đồng (tạm tính) bạn có thể dự vào 1 trong 2 cách sau:
+ Tham khảo giá của một dự án tương tự đã thực hiện để ký hợp đồng.
+ Bạn xác định khái toán dự án trên cơ sở suất đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sau đó dựa vào khái toán này để tạm tính chi phí tư vấn lập dự án theo tỷ lệ định mức quy định.
(Trước khi ký hợp đồng bạn cần làm tờ trình và kế hoạch đấu thầu trình cấp trên phê duyệt)